• Inici

Condicions de compra

Imagina’t un pa diferent

Acceptació

Mitjançant l’acceptació del contracte actual amb l’empresa titular del domini web, FORN DE PA EUROPA S.L. (d’ara endavant, Forn Europa), amb domicili a aquest efecte en C/PARE LAINEZ, 13, 08325 Barcelona, vostè (d’ara endavant, Client) declara:

a. Que és una persona major d’edat i amb capacitat per a contractar.

b. Que ha llegit íntegrament i accepta les presents Condicions de compra.

Informació sobre els productes

Les descripcions dels productes exposats en forneuropa.cat, la informació i les fotografies o vídeos relatius als mateixos són orientatius i propietat de Forn Europa amb tots els drets reservats.

Disponibilitat

Forn Europa informa el Client que en cap cas posarà a la venda, de manera intencionada, més unitats de cap producte de les quals disposi.

Forn Europa farà tot el possible per complaure a tots els seus Clients en la demanda dels productes. No obstant això, a vegades i a causa de causes difícilment controlables, com a errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que es produeixin desajustaments en l’estoc, la qual cosa implicaria un augment de temps en la recepció de la comanda.

Per al supòsit en el qual un producte no estigui disponible després d’haver-se realitzat la comanda, el Client serà informat per e-mail del retard pertinent perquè pugui optar també per l’anul·lació parcial de la seva comanda. L’anul·lació parcial de la comanda deguda mancant disponibilitat no dona dret a l’anul·lació de la totalitat de la comanda. Si arran d’aquesta anul·lació, el Client volgués retornar la resta de la comanda haurà de seguir l’estipulat en l’apartat Devolució.

Preus

Tots els preus dels productes que s’indiquen a través de la pàgina web inclouen l’I.V. A. i altres impostos corresponents, excepte error no intencionat. No obstant això, aquests preus no inclouen les despeses d’enviament dels productes i els impostos derivats d’aquest, que es detallen a part i han de ser acceptats pel Client.

Les despeses d’enviament seran de 5,50€ (IVA inclòs). Per a enviaments especials les despeses d’enviament seran de 8’5€. Recollir la comanda en l’establiment no té cost.

Formes de pagament

El Client es compromet a pagar en el moment en el qual realitza la comanda. Al preu inicial, que figura en forneuropa.cat per a cadascun dels productes oferts, se li sumaran les tarifes corresponents a les despeses d’enviament pertinents. En qualsevol cas, aquestes tarifes li seran comunicades prèviament al Client abans de formalitzar la compra.

El comprovant de compra que correspon a la comanda de compra serà enviat per e-mail al Client i a més estarà disponible i es podrà visualitzar en forneuropa.cat com en la secció “El meu compte”>”Demanats”.

El Client haurà d’abonar l’import corresponent a la seva comanda mitjançant pagament a través de targeta de crèdit o de dèbit (Visa, Màster Card, American Express i/o altres targetes anàlogues).

La targeta amb la qual es faci el pagament haurà de tenir com a entitat financera emissora a un banc o caixa d’estalvis espanyol.

El Client haurà de notificar a Forn Europa qualsevol càrrec indegut o fraudulent en la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant e-mail o via telefònica, en el menor termini de temps possible perquè es puguin realitzar les gestions oportunes.

Formalització de comandes

Una vegada formalitzat la comanda amb la corresponent acceptació de les Condicions d’ús establertes, Condicions de compra i la confirmació del procés de compra, Forn Europa enviarà un e-mail al Client confirmant els detalls de la compra realitzada.

Enviament de les comandes

Forn Europa es compromet a lliurar el producte en perfecte estat en l’adreça que el Client assenyali en el formulari de comanda, i que en tot cas haurà d’estar compresa dins del territori espanyol. Amb la finalitat d’optimitzar el lliurament, agraïm al Client que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurat dins de l’horari laboral habitual.

Forn Europa no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan l’adreça de lliurament introduït pel Client no s’ajusti a la realitat, sigui errònia o hagi estat omesa.

Forn Europa informa el Client que podria donar-se el cas que una mateixa comanda es divideixi en diversos lliuraments.

Terminis de lliurament de les comandes

Forn Europa realitza els seus enviaments entre les 8h i les 11h del matí. La seva comanda li serà lliurat el dia triat durant el procés de compra abans de les 11h.

Aquests terminis són mitjans, i per tant, una estimació. Per això, és possible que variïn per raons logístiques o de força major. En cas de retard en el lliurament, Forn Europa informarà els seus Clients quan tingui coneixement d’això, però no es farà responsable en cap cas dels retards aliens a la seva competència de fabricació i enviament.

Cada lliurament es considera efectuada a partir del moment en el qual l’empresa de transports posa el producte a la disposició del Client, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per la companyia de transports.

En el cas de retard en el lliurament de les comandes imputables a Forn Europa, el Client podrà anul·lar la seva comanda d’acord amb el procediment descrit en l’apartat Devolució. No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en els quals la comanda hagi estat posat a la disposició del Client per part de la companyia de transport dins del termini acordat i no hagi pogut ser lliurat per causa imputable al Client.

Les despeses d’enviament pot consultar-los en la nostra web i poden variar segons el destí.

Una vegada que la comanda surti del nostre obrador, se li enviarà un e-mail notificant-li que la seva comanda ha estat acceptat i enviat.

Per motius de seguretat, Forn Europa no enviarà cap comanda quan no sigui possible identificar al destinatari de la comanda i la seva adreça.

Estat de la comanda

El Client haurà de comprovar el bon estat del paquet davant el transportista que realitzi el lliurament del producte sol·licitat, indicant en l’albarà de lliurament qualsevol anomalia que pogués detectar en l’embalatge.

Forn Europa embala les seves comandes d’una forma segura i amb el màxim nivell de protecció perquè el Client els rebi en òptimes condicions de consum, no obstant això, són articles molt fràgils que es poden veure lleugerament afectats pel transport. Forn Europa no es farà responsable de petits desperfectes causats en el producte per aquests motius, sempre que aquests siguin lleus i el producte es pugui consumir en bones condicions.

Si el Client detectés trencament greu o qualsevol desperfecte causat per l’enviament, aquest es compromet a comunicar-lo a Forn Europa via Whatssap al 605 227 355,  remetent adjuntes fotografies dels desperfectes, en el menor termini de temps possible, abans de les següents 24 hores des del lliurament, per a poder escometre les solucions pertinents. Transcorregut el termini no s’atendran incidències d’aquest tipus.

Condicions de devolució d’una comanda

Tots els productes comprats en forneuropa.cat podran ser retornats i reemborsats, sempre que el Client comuniqui a Forn Europa la seva intenció de retornar el/els producte/s adquirit/s dins d’un termini màxim de fins a 1 dia laborable, comptats des de la data de formalització de la comanda i que es compleixin la resta de les condicions establertes en aquest apartat.

Forn Europa només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

  • El producte ha d’estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original.
  • L’enviament ha de fer-se usant la mateixa caixa en què ha estat rebut per a protegir el producte.
  • Ha d’incloure’s una còpia de l’albarà de lliurament dins del paquet, on a més es marquin els productes retornats i el motiu de la devolució.

Amb l’objectiu de facilitar als Clients el procés de devolució i poder fer un correcte seguiment d’aquesta, Forn Europa estableix com a únic procediment de devolució l’establert en aquestes Condicions de compra. Si el motiu de la devolució és imputable a Forn Europa (el producte és defectuós, no és el que s’havia demanat, etc.), l’import de la devolució serà reemborsat. Si el motiu és un altre (els productes es van servir correctament però no són del teu grat), el cost de les despeses de devolució serà a càrrec del Client.

Per a procedir amb una devolució, s’han de seguir els següents passos:

  • Informar abans d’1 dia laborable des de la confirmació de compra que el producte vol ser retornat. La informació podrà realitzar-se via e-mail a info@forneuropa.cat
  • Forn Europa informarà el Client de l’adreça a la qual ha d’enviar el producte.
  • El Client ha d’enviar-lo mitjançant una empresa de missatgeria de la seva elecció. La devolució ha de pagar-la el Client.
  • Informar de l’empresa de missatgeria utilitzada, data i hora de la devolució.

La devolució dels productes donarà lloc a un reemborsament igual al cost dels productes retornats menys el cost del servei de devolució, si n’hi hagués.

Únicament en el cas que el producte lliurat sigui defectuós o incorrecte, Forn Europa reemborsarà també al Client les despeses d’enviament corresponents.

Les devolucions i les anul·lacions parcials donaran lloc a reemborsaments parcials.

Forn Europa gestionarà l’ordre de devolució sota el mateix sistema que es va utilitzar per al pagament en un termini de 3 dies des de la confirmació d’arribada al magatzem de la comanda retornada. L’aplicació de la devolució en el compte o targeta del Client dependrà de la targeta i de l’entitat emissora. El termini d’aplicació serà de fins a 7 dies per a les targetes de dèbit i de fins a 30 dies per a les targetes de crèdit.

Per als clients que siguin considerats consumidors, no serà aplicable el dret de desistiment per tractar-se de productes que poden deteriorar-se o caducar amb rapidesa i per raons de protecció de la salut o higiene, tot això conforme a la legislació vigent en matèria de defensa dels consumidors i usuaris.

Condicions de cancel·lació d’una comanda

Forn Europa acceptarà cancel·lacions de comandes exclusivament si se sol·liciten abans de l’enviament d’aquest. Per a realitzar la cancel·lació el Client pot sol·licitar-lo via Whatssap al 605 227 355, indicant el número de comanda i nom del comprador, que serà respost com més aviat millor indicant la possibilitat d’efectuar la cancel·lació. En qualsevol cas, sempre es podrà exercir el dret de devolució de productes, seguint els passos detallats en aquest apartat de les presents Condicions de compra.

Garantia aplicable

Forn Europa garanteix el lliurament dels productes abans que es compleixi la data de caducitat dels mateixos i complint tot l’exigit per sanitat i la resta de normatives a les quals estan subjectes els nostres productes. Si per error o retard en l’enviament no es complís amb alguna d’aquestes garanties, l’empresa es compromet al reemborsament íntegre de la comanda.

Àmbit

Les condicions establertes en el contracte actual s’aplicaran a les comandes realitzades per a tot el territori espanyol, per a enviaments fora de la zona de repartiment, contactar amb info@forneuropa.cat per a obtenir tarifes i indicacions.

Idioma

El text íntegre del contracte actual, així com els documents que es derivin d’aquest, han estat redactats originalment en català considerant-se la versió en català com a prioritària en la seva interpretació.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Forn Europa i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Aquestes condicions de compra van ser actualitzades el 15 d’abril de 2023.

Search

We offer something different to local and foreign patrons and ensure you enjoy a memorable food experience every time.